ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ

กรุณาดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ เนื่องจากจำเป็นต้องนำไปวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบ


ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนที่มีรายชื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว นำมาในวันเข้าสอบพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
แบบประเมินความพึงพอใจการรับสมัคร 64

ข่าวประกาศ