สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

1. นักเรียนศึกษาข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครให้ชัดเจนก่อนกรอกข้อมูล
          1.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
          1.ประเภทแผนการเรียน  (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนได้ภายหลัง)
          1.ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสมัคร
                1.3.1 กรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น 
ตั้งแต่วันที่ 24- 28 เมษายน 2564

                1.3.2 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ มีดังนี้

                        1) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 10 MB)

                        2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษา (ขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 10 MB)

                         ดังตัวอย่าง


                1.3.3 หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้ยืนยันข้อมูล

                1.3.4 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งการชำระเงิน จากระบบออนไลน์

2. นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินผ่าน Internet Banking (NEXT) หรือช่องทางใดก็ได้ สามารถชำระเงินได้ทุกธนาคาร (ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564)

3. ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยกรอกรหัสบัตรประชาชน ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

4. สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ www.woranari.ac.th