สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา
เรื่อง  การสอบ  Pre  -  Woranari  . 1  ประจำปี  2564

.....................................................

     ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดให้มีการสอบ “Pre Woranari  ม.1 ” ประจำปี  2564 ขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการเตรียมที่เรียนให้กับนักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเป็นสนามประลองยุทธ์ทางวิชาการให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

  -  กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   หรือเทียบเท่า

 ค่าดำเนินการ    

    -  ค่าดำเนินการสอบ  250  บาท 

 การดำเนินการ

    - สมัครออนไลน์            วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564

    - ชำระเงินผ่านธนาคารหรือผ่านแอพ Krungthai NEXT

     วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564  

    -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ      วันที่ 27 มกราคม  2564

    -  ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ     วันที่ 27-29 มกราคม  2564

    -  วันสอบ                          วันเสาร์ที่ 30 มกราคม  2564

    -  ประกาศผล                      วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน     


 นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่  1-5  จะได้รับโล่และเกียรติบัตร หากนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในห้องเรียนทั่วไป  โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2564 จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา  จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่  6 - 50  จะได้รับเกียรติบัตร

 กำหนดสอบ

      09.00 – 10.00 . วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

      10.00 – 10.10 . พักย่อย

      10.10 – 11.10 . วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย                                                 
      11.10 – 11.40 . วิชาภาษาอังกฤษ