สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา

เรื่อง  การสอบ  Pre  -  Woranari  . 1  ประจำปี  2561

.....................................................

ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา จัดให้มีการสอบ   “Pre –Woranari  .1 ”  ประจำปี  2561 ขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการเตรียมที่เรียนให้กับนักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเป็นสนามประลองยุทธ์ทางวิชาการให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

  คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

  -  กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   หรือเทียบเท่า


  ค่าดำเนินการ    

       -  ค่าดำเนินการสอบ  250  บาท  


  การดำเนินการ

-  สมัครออนไลน์ วันที่ 10 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561

-  ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 17-19 มกราคม  2561

-  วันสอบ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

-  ประกาศผล วันที่ 30 มกราคม 2561  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน     


  นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่  1-25  สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561            

       (เฉพาะนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น)


  นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่  1-5  จะได้รับโล่และเกียรติบัตร


    นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่  6 - 50  จะได้รับเกียรติบัตร


    กำหนดสอบ


09.00 – 10.00 . วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

10.00 – 10.10 . พักย่อย

10.10 – 11.10 . วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย

11.10 – 11.40 . วิชาภาษาอังกฤษ