สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

1. นักเรียนศึกษาข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครให้ชัดเจนก่อนกรอกข้อมูล
          1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
          1.2 ประเภทแผนการเรียน (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนได้ภายหลัง)
          1.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสมัคร
          - กรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มีนาคม 2561
          - พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน แล้วนำไปจ่ายเงินที่ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561
          - พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและใบตรวจหลักฐาน ได้หลังจากจ่ายเงินแล้ว 1 วัน
          - นำใบบตรวจหลักฐาน พร้อมเอกสารหลักฐานมาตรวจหลักฐานที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม ( วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 เท่านั้น)
          - นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประชาชน มาเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด
## สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบความสามารถพิเศษ ให้จ่ายเงินและมาตรวจหลักฐานให้เสร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เท่านั้น

2. หากนักเรียนผิดเงื่อนไขการสมัครสอบ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน