ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 1 ถนน ปละท่า ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา 90000
โทรศัพท์: 074314415 โทรสาร: 074312646
E-Mail: wor.admission@gmail.com