สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจงการเลือกชั้นและประเภท ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับ 40 % โดยการสอบคัดเลือก 141 คน ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงหลักฐานการเข้าอยู่ในเขตพื้นที่บริการ ( มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสงขลา ) โดยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ย่า  ตายาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน

  2. นักเรียนทั่วไป  รับ 60 %                      
    2.จากการสอบคัดเลือก จำนวน 211 คน
    2.2  นักเรียนความสามารถพิเศษ  ด้าน วิชาการ  ดนตรีไทย วงโยธวาทิต  ศิลปะ ทัศนศิลป์(วาดภาพ) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กีฬา การอ่านทำนองเสนาะ  ดังนี้

      -  นักเรียน สอบ  PreWoranari   ประจำปี 2561  ได้ลำดับที่ 1 – 25 และเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น 

      - ดนตรีไทย (ทุกประเภท)                            จำนวน    2  คน
      -
 วงโยธวาทิต                                       จำนวน    8  คน
      - ด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                        จำนวน    1  คน
      - ด้านขับร้องเพลงสากล                            จำนวน    1  คน     
      -
 ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ)                   จำนวน    1  คน
      - ด้านนาฏศิลป์                                      จำนวน    2  คน
      - ด้านกรีฑา                                     จำนวน    4  คน
      - ด้านกีฬาว่ายน้ำ                                    จำนวน    2   คน

      - การอ่านทำนองเสนาะ                               จำนวน    1   คน
ความสามรถพิเศษทุกเงื่อนไข 
ต้องมาสอบวัดความรู้  ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ในปีการศึกษา 2561 

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. นักเรียนห้องเรีนปกติ จากการสอบคัดเลือก

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์                             จำนวน    26  คน

- แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ                            จำนวน    20  คน

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  - ภาษาฝรั่งเศส- มลายู                 จำนวน     6  คน

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคม                      จำนวน     6  คน

- แผนการเรียนภาษาไทย - สังคม – กีฬา                               จำนวน     6  คน

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน – ญี่ปุ่น                             จำนวน     6  คน

- แผนการเรียนธุรกิจ                                                    จำนวน     6  คน


2. นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ  ดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  อ่านทำนองเสนาะ  ดังนี้

ดนตรีไทย (ทุกประเภท)                           จำนวน     3  คน

- วงโยธวาทิต (ทุกประเภท)                         จำนวน     8  คน

- ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                            จำนวน     1  คน

- ขับร้องเพลงสากล                                จำนวน     1  คน

- ขับร้องเพลงสตริง                                จำนวน     1  คน

- ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ)                   จำนวน     1  คน

- ด้านนาฏศิลป์                                      จำนวน     คน

- ด้านกรีฑา                                         จำนวน     4   คน

- ด้านกีฬาว่ายน้ำ                                    จำนวน     2   คน

- การอ่านทำนองเสนาะ                              จำนวน     1   คน

ความสามรถพิเศษทุกเงื่อนไข ต้องมาสอบวัดความรู้  ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ในปีการศึกษา 2561 


3. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โควตา (ทุกประเภท) จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

เลือกชั้นและประเภท

ย้อนกลับ